อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

  
« ธันวาคม2563 »
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

  
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  10 ราย

  

หลักการทำงานและโครงสร้างของคณะกรรมาธิการฯ 

หลักการทำงานและโครงสร้างของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

คณะกรรมาธิการฯ มีหลักการสำคัญในการดำเนินงานคือ การไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอื่น (Principle of Non-Interference) โดยให้ความเคารพต่อเอกภาพ และอธิปไตยของประเทศสมาชิก และใช้หลักการในการตัดสินใจโดยยึดหลักฉันทามติ (Principle of Consensus) ซึ่งต้องอาศัยความเห็นพ้องต้องกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในการผ่านวาระหนึ่งๆ

 

ด้านโครงสร้างองค์กร คณะกรรมาธิการฯ มีการสรรหาผู้แทนโดยอาศัยกระบวนการภายในของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการสรรหาหรือแต่งตั้งโดยตั้งอยู่บนหลักของความโปร่งใส ผู้แทนคณะกรรมาธิการฯ มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และสามารถถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสมัยที่สองได้เพียงอีกหนึ่งครั้ง ผู้แทนคณะกรรมาธิการฯ ในรุ่นแรกดำรงตำแหน่งในระหว่าง พ.ศ. 2552-2555 ในปัจจุบันเป็นวาระของผู้แทนคณะกรรมาธิการฯ รุ่นที่สองซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 โดยผู้แทนในรุ่นที่สองมีจำนวนทั้งหมด 5 คนที่ได้รับการต่อวาระจากเป็นผู้แทนในสมัยแรก ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ ลาว ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย และบูรไน ในด้านประเทศไทย ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการฯ คนแรกคือ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี อาจารย์ประจำศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศรีประภายังนับเป็นประธานคนแรกของคณะกรรมาธิการฯ ผู้แทนประเทศไทยคณะกรรมาธิการฯ ในรุ่นที่สองคือ ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐซึ่งเป็นอดีตหนึ่งในคณะผู้ร่างปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration – AHRD)

 

ในปี 2557 ประธานของคณะกรรมาธิการฯ คือประเทศมาเลเซีย และจะเลื่อนไปยังประเทศลาวในปีถัดไป คณะกรรมาธิการฯ มีสายบังคับบัญชาซึ่งขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน โดยคณะกรรมาธิการต้องมีการส่งการรายงานประจำปีและรายงานสำคัญอื่นๆ ต่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รวมถึงการได้รับการอนุมัติด้านงบประมาณในการใช้ทำกิจกรรมต่างๆ และการแก้ไขเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ด้วย