อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

  
« สิงหาคม2563 »
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

  
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  8 ราย

  

ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมาของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

 

สิทธิมนุษยชนนับเป็นประเด็นที่อาเซียนตระหนักถึงความสำคัญนับแต่การจัดตั้งองค์กร สิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในหลักการของการก่อตั้งอาเซียนซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน มาตรา 1.7 “เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐสมาชิกของอาเซียน” นอกจากนี้ ในมาตรา 14 ยังระบุให้อาเซียนจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนเพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

 

ในระดับระหว่างประเทศ กระแสความตื่นตัวและการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2536 การประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถูกจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ประเทศสมาชิกอาซียนจำนวน 6 ประเทศในขณะนั้นได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผลลัพธ์ของการประชุมนำสู่ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 23 โดยยืนยันถึงคำมั่นสัญญาของอาเซียนในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ระบุในปฏิญาเวียนนา รวมถึงเห็นว่าอาเซียนควรมีการพิจารณาการจัดตั้งกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคที่เหมาะสม

 

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนยังปรากฏในเอกสารสำคัญหลายฉบับของอาเซียน เช่น แผนปฏิบัติการฮานอย (2540) และแผนปฏิบัติการเวียนเทียน (2547)  ในเวลาต่อมา อาเซียนได้มีแผนการในการเร่งเวลาการจัดตั้งประชาคมภายในปี 2558 โดยมีการรับรองแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียนและแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน สิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนส่วน ก.1.5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยระบุให้มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนและจัดทำขอบเขตหน้าที่ขององค์กรให้แล้วเสร็จในปี 2552 จากเจตนารมย์ดังกล่าว คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยอาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงขององค์กรอาเซียนว่าด้วยองค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อทำการร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Terms of Reference - ToR) ของคณะกรรมาธิการฯ และเอกสารได้ถูกรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers Meeting – AMM) ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2552 และต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคมปีเดียวกัน ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมาธิการฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประเทศละ 1 คนถูกและคณะกรรมาธิการฯ ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15ชะอำ หัวหิน ประเทศไทย คณะกรรมาธิการฯ ถูกกำหนดสถานะให้เป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาล (Inter-governmental body) และเป็นหน่วยงานที่ปรึกษา (Consultative body) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างองค์กรอาเซียนโดยสังกัดอยู่ในเส้าการเมืองและความมั่นคง (Political-security pillar) การเกิดขึ้นของคณะกรรมาธิการฯ นับว่าเป็นความหวังใหม่ในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียนในด้านสิทธิมนุษยชน