อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

  
« ธันวาคม2563 »
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

  
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  8 ราย

  

ผู้แทนประเทศไทยของคณะกรรมาธิการฯ 

ผู้แทนประเทศไทยของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประเทศไทย

 

 

ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนประเทศไทยคนที่สองและคนปัจจุบันในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน        (พ.ศ. 2556-2558) 

 

หลังได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในปี 2556 ดร.เสรี นนทสูติได้ดำรงตำแหน่งผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีนับตั้งแต่การแต่งตั้ง คณะกรรมาธิการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญที่มีช่วยในการทบทวนเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และประเทศไทยได้มีบทบาทหลักในการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทบทวนเอกสารดังกล่าว เอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ใหม่ถูกคาดหวังว่าจะทำให้คณะกรรมาธิการฯ สามารถมีอำนาจหน้าที่ในการสื่อสารและรับข้อร้องเรียนจากบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ในปี 2558 ภายใต้วาระของดร.เสรี ประเทศไทยมีฐานะเป็นประเทศหลักในการเตรียมรายงานการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมาธิการฯ เรื่อง “สิทธิในชีวิต” ซึ่งจะเป็นงานวิจัยที่วิเคราะห์แง่มุมมองหลากหลายด้านในเรื่องสิทธิในชีวิตขั้นพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ และแนวทางการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิในชีวิตให้ดีขึ้น ก่อนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการฯ ดร.เสรีเคยเป็นสมาชิกของคณะทำงานการร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยซึ่งปฏิญญาดังกล่าวนับเป็นเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคฉบับแรกที่ถูกรับรองโดยผู้นำอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2555 ดร.เสรียังสอนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวิชาสิทธิมนุษยชนและกฏหมาย นอกจากงานด้านสิทธิมนุษยชน ดร.เสรียังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฏหมายในหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันดร.เสรีดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารที่ดีและประสิทธิภาพขององค์กรรัฐวิสาหกิจไทยผ่านการวิจัย การฝึกอบรมบุคคลากรภาครัฐ และระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

 

ดร.เสรีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค และปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร