อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

  
« ธันวาคม2563 »
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

  
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  10 ราย

  

อำนาจหน้าที่ 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

แม้อาเซียนจะมีการก่อตั้งองค์กรอื่นๆ ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเฉพาะทางด้าน เช่น คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children -  ACWC) และคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Committee on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers - ACMW) คณะกรรมาธิการฯ ถือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของอาเซียนหรือ ‘Overarching Human Rights Institute’ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ สามารถแบ่งได้จำนวน 14 ข้อตามที่ระบุในเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ ได้แก่

 

1. พัฒนายุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน

 

2. พัฒนาปฏิญญาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกอบไปด้วยอนุสัญญาต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและตราสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

 

3. ส่งเสริมความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในหมู่ประชาชนอาเซียนโดยผ่านการศึกษา วิจัยและการเผยแพร่ข้อมูล

 

4. สนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อให้การดำเนินการตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ผูกพันรัฐสมาชิกอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. ส่งเสริมให้รัฐสมาชิกอาเซียนพิจารณาภาคยานุวัตรและให้สัตยาบันต่อตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

 

6. ส่งเสริมการดำเนินการอย่างเต็มที่พันธกรณีตามตราสารของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

 

7. ให้บริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่องค์กรความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียนตามที่ได้รับการร้องขอ

 

8. ร่วมสนทนาและปรึกษาหารือกับองค์กรอาเซียนอื่นๆ และองคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน ซึ่งรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ของกฎบัตรอาเซียน

 

9. ปรึกษาหารือตามความเหมาะสมกับสถาบันและองค์กรระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

10. ได้รับข้อมูลจากรัฐสมาชิกเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

11. พัฒนามุมมองและท่าทีร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เป็นผลประโยชน์ของอาเซียน

 

12. จัดทำการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะด้านของสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

 

13. เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมาธิการฯ หรือรายงานอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

 

14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน